دکتر محمد مهدی ناصحی ( دانشیار مغز و اعصاب کودکان دانشگاه - مدیر گروه کودکان)

  دکتر محسن جوادزاده ( دانشیار مغزو اعصاب کودکان دانشگاه) قائم مقام مدیر گروه کودکان

  دکتر سید محمدتقی حسینی طباطبایی( دانشیار نفرولوژی کودکان) معاون آموزشی گروه کودکان

  دکتر معصومه محکم (استاد نفرولوژی کودکان) معاون پژوهشی گروه کودکان

  دکتر کوروش وحیدشاهی (دانشیار قلب کودکان) مشاور مدیر گروه کودکان

  دکتر ساسان ساکت (استادیار مغز و اعصاب کودکان) مسؤول واحد فناوری اطلاعات و لاگ‌بوک الکترونیک گروه کودکان

  دکتر نرجس جعفری (استادیار مغز و اعصاب) مسؤول آزمون‌های دستیاری گروه کودکان

 دکتر زهرا پور نصیری (دانشیار نفرولوژی کودکان)مسؤول امور هیأت علمی گروه کودکان

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست