دکتر محمد غفرانی - استاد ممتاز- محل فعالیت بیمارستان مفید  سامانه علم سنجی

 دکتر پروانه کریم زاده -استاد - محل فعالیت بیمارستان مفید سامانه علم سنجی

  دکتر محمدمهدی تقدیری - استاد- محل فعالیت بیمارستان مفید سامانه علم سنجی

 دکتر محمدمهدی ناصحی - دانشیار- محل فعالیت بیمارستان مفید سامانه علم سنجی

دکتر محسن جوادزاده - دانشیار -محل فعالیت بیمارستان مفید  سامانه علم سنجی

دکتر فرزاد احمد آبادی - دانشیار- محل فعالیت بیمارستان مفید سامانه علم سنجی

 دکتر ساسان ساکت - استادیار-بیمارستان امام حسین (ع) و مفید سامانه علم سنجی

دکتر نرجس جعفری - استادیار - بیمارستان امام حسین (ع) و مفید سامانه علم سنجی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست