دکتر علیرضا مرندی - استاد ممتاز - محل فعالیت بیمارستان مفید رزومه     سامانه علم سنجی

دکتر محمد کاظمیان - استاد - محل فعالیت بیمارستان مفید رزومه     سامانه علم سنجی

دکتر رضا سعیدی - استاد - محل فعالیت بیمارستان مفید سامانه علم سنجی

دکتر مینو فلاحی - دانشیار - محل فعالیت بیمارستان مفید رزومه      سامانه علم سنجی

دکتر شمس اله نوری پور - دانشیار - محل فعالیت بیمارستان مفید رزومه       سامانه علم سنجی

دکتر علی ناصح - استادیار - محل فعالیت بیمارستان مهدیه رزومه     سامانه علم سنجی

دکتر شهرزاد طباطبایی - استادیار - محل فعالیت بیمارستان امام حسین (ع) رزومه    سامانه علم سنجی

دکتر مریم خشنود شریعتی - استادیار - محل فعالیت بیمارستان مهدیه  رزومه    سامانه علم سنجی

دکتر نعیمه تسلیمی - استادیار - محل فعالیت بیمارستان مهدیه رزومه    سامانه علم سنجی

 دکتر فرزانه پالیزبان - استادیار - محل فعالیت بیمارستان مهدیه  رزومه    سامانه علم سنجی

 دکتر مرضیه مداح - استادیار - محل فعالیت بیمارستان مهدیه  رزومه      سامانه علم سنجی

 دکتر شیرین محمدی - استادیار - محل فعالیت بیمارستان شهدای تجریش  رزومه    سامانه علم سنجی

 دکتر پریناز علیزاده - استادیار - محل فعالیت بیمارستان مفید  رزومه      سامانه علم سنجی

  دکتر غزاله راستی - استادیار - محل فعالیت بیمارستان شهدای تجریش سامانه علم سنجی

                         دکتر لیلا عسگرزاده -استادیار-محل فعالیت بیمارستان امام حسین (ع)

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست