چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > برنامه هفتگی اساتید 
 
 

کلیه بخش های گروه کودکان دارای برنامه آموزشی درون بخشی می باشند که فهرست برخی از آنها به قرار زیر است:

"برنامه آموزشی بخش گوارش"

 

شنبه

ویزیت بخش توسط دستیاران و کارورزان

8-7

گزارش صبحگاهی

9-8

ویزیت بخش

11-9

کنفرانس داخلی بخش

مسئول ( آقای دکتر ایمان زاده)

14-11

یکشنبه

ویزیت بخش توسط دستیاران و کارورزان

8-7

گزارش صبحگاهی

9-8

ویزیت بخش

اندوسکوپی-بیوپسی- کولونوسکوپی

11-9

درمانگاه آموزشی گوارش

( آقای دکتر ایمان زاده)

14-11

دوشنبه

ویزیت بخش توسط دستیاران و کارورزان

8-7

گزارش صبحگاهی

9-8

آندوسکوپی

14-9

ویزیت بخش

11-9

کنفرانس داخلی بخش

مسئول ( سرکار خانم دکتر ادیب)

14-11

سه شنبه

ویزیت بخش توسط دستیاران و کارورزان

Review of text bookو کنفرانس توسط فلو

8-7

گزارش صبحگاهی

9-8

ویزیت بخش

اندوسکوپی-کولونوسکوپی

11-9

درمانگاه آموزشی گوارش

( آقای دکتر سیاری)

14-11

چهارشنبه

ویزیت بخش توسط دستیاران و کارورزان

8-7

گزارش صبحگاهی

9-8

یک چهارشنبه درماه :کنفرانس پاتولوژی

یک چهارشنبه درماه: کنفرانس رادیولوژی

ویزیت بخش

گراند راند آموزشی

11-9

گراند راند و معرفی بیمار

( مسئول آقای دکتر سیاری)

12-10

ژرنال کلاب مسئول آقای دکتر سیاری

14-12

پنج شنبه

ویزیت بخش توسط دستیاران و کارورزان

8-7

گزارش صبحگاهی

9-8

ویزیت بخش

مانومتری آنورکتال

راند آموزشی 10-9

درمانگاه آموزشی گوارش

 ( سرکار خانم دکتر ادیب)

13-10

 

برنامه آموزشی هفتگی بخش عفونی

ایام هفته

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

14-13

17-14

شنبه

راندکاری توسط فلوها و رزیدنت ها

گزارش صبحگاهی

راند کاری توسط اساتید

درمانگاه دکتر قناعی

پاسخ به مشاوره ها

درمانگاه آموزشی (دکتر قناعی)

راند کاری توسط اساتید

راند آموزشی (توسط فلوها)

یکشنبه

راندکاری توسط فلوها و رزیدنت ها

گزارش صبحگاهی

راند کاری توسط اساتید

راند آموزشی ( توسط آقای دکتر کریمی)

پاسخ به مشاوره ها

درمانگاه آموزشی (دکتر رفیعی طباطبائی)

دوشنبه

راندکاری توسط فلوها و رزیدنت ها

گزارش صبحگاهی

راند کاری توسط اساتید

راند آموزشی ( توسط خانم دکتر رفیعی طباطبائی)

پاسخ به مشاوره ها

درمانگاه آموزشی (دکتر قناعی)

سه شنبه

راندکاری توسط فلوها و رزیدنت ها

ژورنال کلاب

بحث بیماران مسئله دار (problem base)                        

راند آموزشی ( توسط آقای دکترفهیم زاد)

پاسخ به مشاوره ها

درمانگاه آموزشی  

چهارشنبه

راندکاری توسط فلوها و رزیدنت ها

جلسه پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال

راند کاری توسط اساتید

راند آموزشی ( توسط خانم دکتر آرمین)

پاسخ به مشاوره ها

درمانگاه آموزشی (دکتر رفیعی طباطبائی)

پنج شنبه

راندکاری توسط فلوها و رزیدنت ها

راندکاری با حضور اتند بخش

راند کاری توسط اساتید

راند آموزشی (توسط فلوها)

پاسخ به مشاوره ها

 

درمانگاه دکتر فهیم زاد

 

 

برنامه آموزشی بخش کلیه:

 

 

8-7

9-8

11-9

13-11

شنبه

ویزیت بیماران توسط دستیار و فلو

گزارش صبحگاهی

راند آموزشی بخش (دکتر دلیرانی)

درمانگاه (دکتر دلیرانی)

یکشنبه

کلاس درس دکتر محکم

گزارش صبحگاهی

راند آموزشی بخش (دکتر محکم)

بحث بیماران آموزشی (دکتر محکم)

دوشنبه

ویزیت بیماران توسط دستیار و فلو

گزارش صبحگاهی

راند آموزشی بخش (دکتر شریفیان)

بحث بیماران آموزشی (دکتر شریفیان)

سه شنبه

ویزیت بیماران توسط دستیار و فلو

گزارش صبحگاهی

گراند راند

گراند راند

چهارشنبه

ویزیت بیماران توسط دستیار و فلو

گزارش صبحگاهی

راند آموزشی بخش (دکتر اسفندیار)

بحث بیماران آموزشی (دکتر اسفندیار)

پنج شنبه

ویزیت بیماران توسط دستیار و فلو

راند بخش توسط اتند مسئول بخش

کلاس درس معاونت آموزشی

کلاس درس معاونت آموزشی

 

 

" برنامه آموزشی بخش اعصاب"

 

ایام هفته

       

17-14

شنبه

Working Round

ویزیت بیماران بخش

8-7

Morning Report

کلاس قرآن و بحث علمی در مورد یک case  اعصاب اطفال5/9-8

ویزیت بیماران بخش

5/10-5/9

درمانگاه اعصاب

14-5/10

درمانگاه آموزشی

توسط فلوها

یکشنبه

Working Round

ویزیت بیماران بخش5/8-7

Morning Report

9-8

EMG – NCV

5/10-9

Journal clubکنفرانس نوروماسکولار

درمانگاه آموزشی

توسط فلوها

دوشنبه

Working Round

ویزیت بیماران بخش5/8-7

Morning Report

9-8

Problem case

10-9

درمانگاه اعصاب

14-10

درمانگاه آموزشی

توسط فلوها

سه شنبه

Working Round

ویزیت بیماران بخش5/8-7

Morning Report

9-8

EEG – Reading

10-9

Ground Round

14-11

Neuro Imaging

11-10

 

درمانگاه آموزشی

توسط فلوها

چهارشنبه

Working Round

ویزیت بیماران بخش5/8-7

Morning Report

9-8

Case Problem

10-9

درمانگاه اعصاب

14-10

درمانگاه آموزشی

توسط فلوها

 

پنج شنبه

Working Round

ویزیت بیماران بخش5/8-7

کلاس های آموزشی جهت دستیاران فوق تخصصی اعصاب کودکان

13-5/8

 

 

 

"برنامه آموزشی بخش نوزادان و NICU"

ایام هفته

8-7

9-8

11-9

13-11

14-13

شنبه

کلاس تئوری جهت دستیاران تخصصی  بخش (دکتر فلاحی)

شرکت درگزارش صبحگاهی

ویزیت بخش توسط دستیاران فوق تخصصی همراه با دستیاران تخصصی

ویزیت NICU

دکتر فخرایی – دکتر کاظمیان- دکتر فلاحی

صحبت با والدین توسط دستیاران فوق تخصصی نوزادان

یکشنبه

ویزیت بخش توسط دستیاران فوق تخصصی همراه با دستیاران تخصصی

شرکت درگزارش صبحگاهی

ویزیت بخش توسط دستیاران فوق تخصصی همراه با دستیاران تخصصی

ویزیت بخش نوزادان

دکتر افجه ای

صحبت با والدین توسط دستیاران فوق تخصصی نوزادان

دوشنبه

کلاس تئوری جهت دستیاران تخصصی  بخش (دکتر فلاحی)

شرکت درگزارش صبحگاهی

ویزیت بخش توسط دستیاران فوق تخصصی همراه با دستیاران تخصصی

کنفرانس هفتگی بخش*

دکتر فخرایی- دکتر کاظمیان- دکتر فلاحی

صحبت با والدین توسط دستیاران فوق تخصصی نوزادان

سه شنبه

کلاس تئوری جهت دستیاران تخصصی  بخش (دکتر فلاحی)

شرکت درگزارش صبحگاهی

ویزیت بخش توسط دستیاران فوق تخصصی همراه با دستیاران تخصصی

ویزیت بخش نوزادان

NICUدکتر کاظمیان

صحبت با والدین توسط دستیاران فوق تخصصی نوزادان

چهارشنبه

ویزیت بخش توسط دستیاران فوق تخصصی همراه با دستیاران تخصصی

شرکت درگزارش صبحگاهی

ویزیت بخش توسط دستیاران فوق تخصصی همراه با دستیاران تخصصی

ویزیت نوزادان

دکتر فخرایی – دکتر کاظمیان

صحبت با والدین توسط دستیاران فوق تخصصی نوزادان

پنج شنبه

ویزیت بخش توسط دستیاران فوق تخصصی همراه با دستیاران تخصصی

کلاس نلسون خوانی دستیاران تخصصی

ویزیت بخش توسط دستیاران فوق تخصصی همراه با دستیاران تخصصی

ویزیت NICU

دکتر افجه ای- دکتر کاظمیان

صحبت با والدین توسط دستیاران فوق تخصصی نوزادان

 برنامه کنفرانس شامل: cpc   ژورنال کلاب، گزارش موارد جالب در بخش ، کنفرانس مشترک با بخش های رادیولوژی و جراحی و تهیه و بازنگری پروتکل ها می باشد.
 
 

"برنامه آموزشی بخش ریه"

 

شنبه

Working Round

برونکوسکوپی اورژانس

8-7

گزارش صبحگاهی

3/9-8

ویزیت رزیدنت

ویزیت ICUو بخش

10-30/9

گراند راند

 

12-10

کارهای بخش

و مشاوره

14-13

درمانگاه آموزشی ریه( دکتر خانبابائی)

19-14

یکشنبه

Working Round

برونکوسکوپی اورژانس

8-7

گزارش صبحگاهی

3/9-8

ویزیت اساتید(ICU

و بخش)مشاوره بخش

11-9

ژرنال کلاب

درمانگاه

12-11

کارهای بخش

و مشاوره

کلا س تئوری رزیدنت  وانترن

14-13

 

-

دوشنبه

Working Round

برونکوسکوپی اورژانس

8-7

گزارش صبحگاهی

9-8

کلاس درس

 تئوری

30/9-9

ویزیت اساتید بخش و ICU

11-30/9

کلاس رادیولوژی

30/10-12

کارهای بخش

مشاوره

12-14

درمانگاه آموزشی ریه( دکتر خانبابائی)

17-15

درمانگاه ریه

سه شنبه

Working Round

برونکوسکوپی اورژانس

8-7

برونکوسکوپی

اطاق عمل

گزارش صبحگاهی

5/9-8

درمانگاه ریه و اسپرمتری

ژرنال کلاب با دانشجویان

راند بخش

30/13-30/9

کارهای بخش

مشاوره

30/13-30/14

درمانگاه آموزشی ریه( دکتر خانبابائی)

19-14

چهارشنبه

Working Round

برونکوسکوپی اورژانس

8-7

10-8

درمانگاه CF

گزارش صبحگاهی8-7

اسپیرومتری

ویزیت بخش توسط اساتید11-10

کلاس فیزیولوژی

30/12-11

کارهای بخش

مشاوره

30/12-14

 

-

پنج شنبه

Working Round

برونکوسکوپی اورژانس

8-7

گزارش صبحگاهی

9-8

Problem case

 

10-9 

ویزیت بخش

11-10

کلاس ونتیلاتورها و

ICU

12-11

 

-

 

برونکوسکوپی اورژانس همه روزه قابل انجام است.

دانشجویان دوره ای طبق برنامه دربخش ریه برنامه آموزشی دارند.

 

"برنامه آموزشی بخش روماتولوژي اطفال"

 

شنبه

Working Round

 

8-7

گزارش صبحگاهی

 

00/9-8

ویزیت آموزشي بخش

 

10-00/9

درمانگاه آموزشی

 

/12/00-/0010

کارهای بخش و مشاوره ها

 

14/00-/0013

درمانگاه آموزشی

 

16/00-/0014

یکشنبه

Working Round

دومين يكشنبه هر ماه بخش چشم لبافي نژاد

8-7

گزارش صبحگاهی

 

00/9-8

گراند راند

 

9/00-11/00

ژرنال کلاب

 

12/00-/0011

کارهای بخش و مشاوره ها

 

13/00-14/00

کلا س تئوری دستياران تخصصي

 

14/00-15/00

دوشنبه

Working Round

 

8-7

گزارش صبحگاهی

 

8-9

ژورنال كلاب

 

9/00-10/00

درمانگاه آموزشي

 

10/00-12/00

کارهای بخش و مشاورهها

 

13/00-14/00

درمانگاه آموزشی

 

14/00-16/00

سه شنبه

Working Round

 

8-7

گزارش صبحگاهی

 

00/9-8

Text Review

 

9/00-10/30

ویزیت آموزشي بخش

 

10/30-12/00

کارهای بخش و مشاوره ها

 

13/00-14/00

صحبت با والدين بيماران

 

14/00-15/00

 

چهارشنبه

Working Round

 

8-7

گزارش صبحگاهی

 

00/9-8

ویزیت آموزشي بخش

10-00/9

درمانگاه آموزشی

 

/12/00-/0010

راند مشترك بيمارستان لقمان

 

12/00-13/00

درمانگاه آموزشی

 

14/00-16/00

پنج شنبه

Working Round

 

8-7

Problem case

)امام خميني -

مركز طبي-مفيد(

8/00-10/00

ویزیت آموزشي بخش

 

10/00-11/00

کارهای بخش و مشاوره ها

 

11/00-12/00

كلاس براي اينترن ها

 

13/00-14/00

 

-

 

آرتروسنتزيس اورژانس و تزريق داخل مفصل همه روزه در صورت ضرورت قابل انجام است.

دانشجویان دوره ای طبق برنامه دربخش روماتولوژي برنامه آموزشی دارند.

لينك با بيمارستانهاي 1- بخش چشم لبافي نژاد ( دومين يكشنبه هر ماه) كلاس و راند مشترك گروه چشم با روماتولوژي اطفال و بزرگسال، كنفرانس هاي دوره اي با بيمارستان حضرت ولي عصر و مركز طبي كودكان

2- بيمارستان لقمان (چهارشنبه هر هفته) گراند راند مشترك روماتولوژي اطفال و بزرگسال

"برنامه آموزشی بخش آلرژی – ایمونولوژی"

 

ایام هفته

8-7

9-8

11-9

13-11

شنبه

راند بخش

گزارش صبحگاهی

(اتند بخش) working round

Immune deficiency clinic  (چرخشی)

Journal club

یکشنبه

راند بخش

گزارش صبحگاهی

درمانگاه آلرژیIVIG/

(چرخشی ) آموزش دانشجویان/ کنفرانس اساتید

دوشنبه

راند بخش

گزارش صبحگاهی

Working round  (اتند بخش

کلاس رزیدنتی (توسط فلو)

درمانگاه آلرژی (دکتر منصوری)

سه شنبه

راند بخش

گزارش صبحگاهی

گراند راند و book review (Middlton)

آموزش دانشجویان (چرخشی)

چهارشنبه

راند بخش

گزارش صبحگاهی

Working round

درمانگاه آلرژی (دکتر چاوش زاده)

پنج شنبه

راند بخش

گزارش صبحگاهی

Book review (Rich)

Problem

case

 

 

" برنامه آموزشی بخش غدد و متابولیسم"

 

ایام هفته

8-7

9-8

11-9

13-11

14-13

17-14

شنبه

ویزیت بخش به همراه دستیاران و کارورزان

گزارش صبحگاهی

ویزیت بیماران و راند علمی بخش

و انجام مشاوره

کنفرانس آموزشی

دکتر صانعی فرد

مشاوره توسط اساتید

درمانگاه آموزشی

یکشنبه

ویزیت بخش به همراه دستیاران و کارورزان

گزارش صبحگاهی

ویزیت بیماران و راند علمی بخش

و انجام مشاوره

درمانگاه غدد

مشاوره توسط اساتید

درمانگاه آموزشی

دوشنبه

ویزیت بخش به همراه دستیاران و کارورزان

گزارش صبحگاهی

ویزیت بیماران و راند علمی بخش

و انجام مشاوره

کنفرانس آموزشی

دکتر شکیبا

ژورنال کلاب

درمانگاه آموزشی

سه شنبه

ویزیت بخش به همراه دستیاران و کارورزان

گزارش صبحگاهی

ویزیت بیماران و راند علمی بخش

و انجام مشاوره

درمانگاه غدد و متابولیسم

( PKU)

درمانگاه آموزشی

چهارشنبه

ویزیت بخش به همراه دستیاران و کارورزان

گزارش صبحگاهی

ویزیت بیماران و راند علمی بخش

و انجام مشاوره

کنفرانس آموزشی

دکتر علایی

 

درمانگاه آموزشی

پنج شنبه

 

ویزیت بخش به همراه دستیاران و کارورزان

گزارش صبحگاهی

ویزیت بیماران و راند علمی بخش

و انجام مشاوره

 

مشاوره توسط اساتید

 

 

"برنامه آموزشی بخش قلب"

ایام هفته

9-8

14-9

16-5/14

شنبه

گزارش صبحگاهی

( دکتر وزیری)

اکو+ مشاوره

( دکتر وزیری)

-

یکشنبه

گزارش صبحگاهی

( دکتر مجتهد زاده)

اکو+ مشاوره

( دکتر مجتهد زاده)

-

دوشنبه

گزارش صبحگاهی

( دکتر علایی)

اکو+ مشاوره

( دکتر علایی)

 

سه شنبه

گزارش صبحگاهی

( دکتر وزیری)

اکو+ مشاوره

( دکتر وزیری)

اکو+ مشاوره

( دکتر وزیری)

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

( دکتر علایی)

اکو+ مشاوره

( دکتر علایی)

-

پنج شنبه

اکو+ مشاوره

( دکتر علایی)

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.