پنج شنبه ٢٧ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > دستیاران و فلوها > آموختنمای کارورزان 
 
 

مقدمه

کارورز محترم

به مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید خوش آمدید!

 

 

یکی از تفاوت‌های اساسی دوره کاروزی با دوره کارآموزی پزشکی، حضور در کشیک و اقامت در بیمارستان است. شما طی دوره کارورزی (حداقل دو ماهه) در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کودکان مفید با حضور در سرویس های مختلف (به طور مستقل و گاه تحت نظارت اساتید مجرب) تجربیات مفید و گوناگون در زمینه تخصصی کودکان را به صورت آموزشی، پژوهشی و عملی کسب می نمایید.

در همین راستا، مجموعه ای از فرم ها به صورت "فرم آموختنما"تهیهشدهاست که به هنگام ورود شما در این مرکز در اختیارتاننهاده می شود تا فعالیت هایی که بطور مستمر انجام می دهید در آنها ثبت شوند و اطلاعات مندرج ، تحت نظارت اساتید محترمارزیابیگردند.

از آنجا که تجزیه و تحلیل اطلاعاتِفوق، راهنمای ارزنده ای برای پی بردن به وضعیت آموزش دوره کارورزی اطفال می باشد،از شما انتظار می‌رود ضمن ثبت دقیق اطلاعاتدرخواست شده در فرم آموختنما، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید تا این مجموعه بتواند به عنوان ابزاری موثر جهت ارزیابی علمی و عملی شما و بخش های طی شده در دورهکارورزی اطفال مورد استفاده قرار گیرد.

مقررات کلی کارورزی در مرکز کودکان مفید

 1. در روز اول دوره کارورزی بایستی یک نفر به عنوان نماینده از جانب کارورزان آن دوره، به معاونت آموزشی مرکز معرفی شود.
 2. همه کارورزان بایستی درروز اول کارورزی بمنظور صدور کارت شناسایی،نسبت به ارایه یک قطعه عکس 4´3 به معاونت آموزشی مرکز اطمینان حاصل نمایند.
 3. همه کاروزان بایستی به هنگام تردد در بیمارستان، نسبت به الصاق کارت شناسایی خویش بر روی روپوش خود اقدام نمایند.
 4. همه کاروزان بایستی در حفظ و نگهداری مُهر خود کوشا باشند و در گزارشاتی که در پرونده بیمار می نویسند مُهر خویش را درج نمایند. (امضا کافی نیست)
 5. در روز پایان دوره کارورزی همه کارورزان ملزم به بازگرداندن دستگاه مُهر اتوماتیک،به معاونت آموزشی مرکز می باشند. (در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت به معاونت آموزشی مرکز خواهند شد)
 6. همه کارورزان بایستیاز ساعت 7 صبح  تا ساعت 2 بعد ازظهر در بخش مربوطه در روزهای غیر کشیک حضور داشته باشند.
 7. همه کارورزان بایستیراس ساعت 8:00 در جلسه گزارش صبحگاهی (مورنینگ) حضور بهم رسانند. (حضور و غیاب انجام می شود)
 8. همه کارورزان بایستی راس ساعت 8:00 در کلاس های روز 5 شنبه حضور داشته باشند. (حضور و غیاب انجام می شود)
 9. در اول هر دوره، کارورزان در سرویس های مختلف تقسیم می شوند و هر سرویسبرنامه‌های خاص برای امر آموزش دارد. بنابراین کارورز موظف است خود را با برنامه های آن سرویس  هماهنگ کند.
 10. ترک وجابجایی غیرموجه کشیک (بدون هماهنگی با رزیدنت ارشد و استاد مربوطه) به هرشکل،برابر با اخراج از بخش ومعرفی کارورز به کمیته انضباطی است.
 11. دو مورد غیبت غیر موجه در هر ماه ، موجب تجدید دوره بمدت یک ماه خواهد شد. (برگ کشیک)
 12. همه کارورزان بایستی درارزیابی پایاندورهکارورزی(معمولاً آخرین 5شنبه از دوره)حضورداشته باشند. درصورتعدم حضورغیرموجه،نمره صفرلحاظمی شود.
 13. همه بیماران در بخش باید کارورز مشخص داشته باشند.
 14. با توجه به اینکه کارورز در درمان بیمار نقش مستقیم دارد، پیگیری امور درمانی بیمار به عهده وی می باشد.
 15. کارورز علاوه بر شناخت دقیق بیمار خویش لازم است که سایر بیماران بخش خود را بشناسد.
 16. انضباط، سلوک و رفتار و پوشش مناسب با شان پزشک از مهم ترین قوانین بیمارستان است.
 17. به هنگام کشیک شبانه، رزیدنت ارشد مسئول بخش تلقی می گردد و اجرای دستورات وی الزامی است.

مقررات برنامه کشیک

 1. برنامه کشیک دوره کارورزی، به طور ماهیانه تنظیم می شود.
 2. برنامه کشیک دو روز اول دوره کارورزی، توسط کارورزان و با هماهنگی نماینده ایشانتعیین می شود و به معاونت آموزشی ارائه می گردد.
 3. برنامه کشیک سایر روزها بایستی با همکاری نماینده کارورزان و تحت نظارت رزیدنت مسئول کارورزان مرکز تنظیم و ظرف مهلت 48 ساعت از شروع دوره کارورزی، به معاونت آموزشی مرکز تحویل داده شود.
 4. کلیه کارورزان موظفند در طول دوره کارورزی 2 ماهه دارای 16 الی 18 کشیک داشته باشد. (لحاظ کشیک 48 ساعته و بیشتر ممنوع است)
 5. حداکثر تعداد کشیک ، ده شب در هر ماه است.
 6. مکان بخش های بیمارستان عبارتند از:
 7. طبقه همکف: بخش اورژانس،گوارش، جراحی دو
 8. طبقه اول: مراقبتهای ویژه نوزادان،عفونی، خون، آسم و آلرژی-ایمنولوژی
 9. طبقه دوم: جراحی یک، اتاق عمل
 10. طبقه سوم: ریه، گوارش، نفرولوژی
 11. مراقبتهای ویژه کودکان (PICUطبقه چهارم)، اعصاب، روماتولوژی، غدد
 12. هرگونه جابجایی در برنامه کشیک بایستی با هماهنگی معاونت آموزشی مرکز انجام شودو"فرم درخواست جابجای یکشیک"بطورکامل تکمیل گردد.

مقررات برنامه سرویس های چرخشی (روتیشن)

 1. برنامه سرویس های چرخشی دوره به صورت یک یا دو هفته تنظیم می شود. (سرویس چرخشی، شامل بخش و درمانگاه مربوطه است)
 2. برنامه آموزشی دو روز اول دوره کارورزی کودکان شامل آشنایی با شرح حال، معاینه بالینی، پرونده نویسی، نسخه نویسی، نحوه معرفی بیمار، قضاوت بالینی و مهارت های بالینی می باشد.
 3. برنامه سرویس های چرخشی سایر روزها بایستی با همکاری نماینده کارورزان و تحت نظارت رزیدنت مسئول کارورزان مرکز تنظیم و ظرف مهلت 48 ساعت از شروع دوره کارورزی، به معاونت آموزشی مرکز تحویل داده شود.
 4. در تنظیم برنامه سرویس های چرخشی بایستی قواعد زیر لحاظ شوند:
 5. برنامه بخش ها: سرویس اورژانس 2 هفته، سرویس عفونی 2 هفته/سرویس گوارش 2 هفته، نفرولوژی 1 هفته، درمانگاه تراب 1 هفته
 6. در هر بخش یک منتور جهت نظارت بر کارورزان تعیین شده است.
 7. برنامه درمانگاه ها: کارورزان درمانگاه، به چهار گروه الف، ب، ج،و د تقسیم می شوند و طی دو هفته طبق جدول زیر از ساعت 9 در درمانگاه های زیر حضور خواهند داشت.

 

برنامه زمانبندیهفتگی کارورزان(به استثنا کارورزان حاضر درمانگاه تراب)

روز/ساعت

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

14-12

شنبه الی چهارشنبه

ویزیت بیماران و راند دستیاری

جلسه گزارش صبحگاهی

راند سرویس (بخش –درمانگاه/اورژانس)

طبق برنامه سرویس

پنج شنبه

ویزیت بیماران و راند دستیاری

راند سرویس (بخش –درمانگاه/اورژانس)

کلاس آموزشی

طبق برنامه سرویس

جمعه

کشیک

 

 

مقررات تکمیل فرم آموختنما

 1. هر کارورز موظف است که اقدامات عملی و فعالیت علمی و آموزش خود را طبق جداول مندرج در فرم آموختنما به طور روزانه ثبت کند و در نهایت به امضا معاونت آموزشی بخش مربوطه برساند.
 2. تکمیل فرم آموختنما باید از ابتدای دوره کارورزی در سرویس آغاز گردد.
 3. پرکردن جدول 1 (مهارت های اختصاصی سرویس) و جدول 2 (بیماری ها / تظاهرات اختصاصی سرویس) و بخشی از جدول 3 (تعداد مهارت های عمومی) بر عهده کارورز است.
 4. هر کارورز موظف است فرم آموختنما هر سرویس را یک روز مانده به اتمام دوره در آن سرویس ، به رزیدنت مربوطه تحویل دهد.
 5. هر کارورز موظف است به ازای هر سرویس و طی 1 ماه حداقل 2 گزارش صبحگاهی (مورنینگ) معرفی بیمار را به عهده بگیرد.
 6. نمره ارزیابی پایان دوره سرویس توسط معاونت آموزشی بخش درفرمآموختنمادرجمی شود.
 7. در صورتی که کارورز دارای برگ توبیخ باشد، حداکثر یک نمره از نمره کل، کسر می شود.
 8. گروه آموزشی می تواند در هر زمان که تشخیص دهد فرم آموختنما را جهت بررسی در اختیار گیرد.

 

اطلاعات مورد نیاز کارورزان

نشانی معاونت آموزشی مرکز کودکان مفید: خ شریعتی، ساختمان اداری و کلینیکی مرکز کودکان مفید، طبقه اول، انتهای راهروی شرقی، دفتر معاونت آموزشی

نشانی درمانگاه تراب: خ شریعتی، کلاهدوز (دولت)، نبش خیابان فکوریان

محل برگزاری جلسه گزارش صبحگاهی: انتهای محوطه ساختمان اداری و کلینیکی مرکز کودکان مفید، سالن آمفی تاتر

محل برگزاری کلاس روزهای پنج شنبه: دفتر معاونت آموزشی مرکز کودکان مفید

تلفن مرکز کودکان مفید: 22227021 الی 9

نشانی سایت مرکز کودکان مفید: mch.sbmu.ac.ir

 

 

دکتر علی اکبر سیاری  ( مدیر محترم گروه اطفال )

دکتر قمرتاج خانبابایی ( معاونت آموزشی پژوهشی )

دکتر رکسانا منصور قناعی  ،  منتور ارشد گروه کودکان  (بخش عفونی )

دکتر محبوبه منصوری  ( بخش آسم و آلرژی )

دکتر  مرجان شکیبا  ( بخش غدد و متابولیک )

دکتر الهام پوربختیاران  ( درمانگاه تراب )

دکتر نسرین اسفندیار  ( بخش نفرولوژی )

دکتر کتایون خاتمی  ( بخش گوارش  )

دکتر مهرنوش  یگانه  ( بخش روماتولوژی )

دکتر فاطمه ملک ( بخش خون )

دکتر سمیرا سیاح  ( بخش اورژانس )

دکتر سعید صدر  ( بخش ریه )

دکتر محمد مهدی تقدیری  ( بخش اعصاب )

سمانه بسطامی ( کارشناس آموزش )

 

 

اعزام پزشکانِ همراه بیمار به خارج از بیمارستان

 1. کلیه بیماران PICU & NICU
 2. رسپراتور و اینتتوبه رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال
 3. علایم حیاتی Unstable- رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال
 4. Stable- کارورز
 5. کلیه بیماران متصل به رسپراتور در هر بخش و یا هر یک از موارد زیر رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال
 6. اختلالات هشیاری- رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال
 7. دیسترس تنفسی رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال
 8. تشنج کنترل نده- رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال

 

 1. کلیه بیماران با تشخیص های زیر:
 2. Septic shock کارورز
 3. آبسه مغزی یا مشکلات اینتراکرانیال کارورز
 4. بیماران قلبی سیانوتیک کارورز
 5. مسمومیت ها کارورز
 6. تشنج کنترل شده کارورز

 

 • تصمیم گیری بقیه موارد اعزام کارورز و یا رزیدنت همراه با بیمار اعزامی باید توسط چیف رزیدنت شب یا فلوی صبح بخش یا رزیدنت صبح بخش انجام شود.
 • دستیار محترم تخصصی و یا فوق تخصصی مسئول قبل از اعزام بیمار مورد نظر، موظف است در مورد خطرات احتمالی حین اعزام و نحوه برخورد با آن به کارورز و یا دستیار تخصصی آموزش های لازم را ارائه نماید.

 

تاریخ تنظیم 23/06/1393

تاریخ بازنگری: 5/09/1397

 

 

 

 

توسط اساتید  تکمیل شود.

توسط اساتید

کیفیت انجام فعالیت مربوطه ، ارزیابی و علامت گذاری شود.

نوع فعالیت

کیفیت مطلوب

کیفیت متوسط

کیفیت نامطلوب

شرح حال گیری ( توسط منتور بخش گوارش / عفونی )

 

 

 

معاینه فیزیکی   ( توسط منتور بخش گوارش / عفونی )

 

 

 

استدلال بالینی/ تشخیص ( توسط منتور بخش نفرولوژی )

 

 

 

نوشتن دستور پزشکی در پرونده  ( توسط اتند اورژانس )

 

 

 

 Progress Note( توسط منتور بخش گوارش / عفونی )

 

 

 

Discharge Note  ( توسط اتند اورژانس )

 

 

 

نسخه نویسی(توسط اتند تراب )

 

 

 

برگزاری کنفرانس در سرویس   ( توسط اتند اورژانس )

 

 

 

شرکت دربرگزاری راند عمومی در سرویس راند(توسط منتور بخش گوارش / عفونی )

 

 

 

 

مهارت های عمومی بالینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارت های اختصاصی  سرویس عفونی(توسط کارورز تکمیل شود. )           بیمارستان مفید ( 2 هفته )

عنوان مهارت

تعداد

توضیحات

مشاهده

مشارکت

مستقل

تخلیه آبسه

 

 

 

 

سوند فولی

 

 

 

 

نمونه سوپراپوبیک

 

 

 

 

گرفتن لام و رنگ آمیزی آن

 

 

 

 

تفسیر مایع مفصلی

 

 

 

 

تفسیر مایع مغزی نخاعی

 

 

 

 

گرفتن مایع مغزی نخاعی (LP

 

 

 

 

انجام تست پوستی سل (PPD)

 

 

 

 

تفسیر تست پوستی سل (PPD)

 

 

 

 

کارگزاری لوله معده (NG Tube)

 

 

 

 

تفسیر آزمایشات روتین ( CBC , ESR , CRP)

 

 

 

 

 

2.بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس عفونی (توسط کارورز تکمیل شود. )

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

 

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

بلی

خیر

بلی

خیر

مننژیت

 

 

 

برونشیولیت

 

 

 

پنومونی

 

 

 

کروپ

 

 

 

TB

 

 

 

راش

 

 

 

گاستروانتریت

 

 

 

عفونت ادراری

 

 

 

درمانگاه))BCGitis

 

 

 

انسفالیت

 

 

 

آبسه (درمانگاه)

 

 

 

شوک سپتیک

 

 

 

FWLS(درمانگاه)

 

 

 

بروسلا

 

 

 

FUO

 

 

 

سلولیت/ میوزیت

 

 

 

ارتریت

 

 

 

لنفادنوپاتی و لنفادنیت

 

 

 

استئومیلیت

 

 

 

فلج حاد

 

 

 

سیاه سرفه

 

 

 

آنفولانزا

 

 

 

کاوازاکی

 

 

 

 

تشخیص علائم اولیه HIVدر کودکان و برخورد با نوزاد مادر مبتلا به HIV

 

 

 

 

توسط اتند تکمیل گردد .

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد

 

 

 

 

بیمارستان مفید ( 2 هفته )

 1. مهارت های اختصاصی  سرویس اورژانس(توسط کارورز تکمیل شود. )

عنوان مهارت

تعداد

توضیحات

مشاهده

مشارکت

مستقل

انجامLP

 

 

 

 

توراكوسنتز

 

 

 

 

خونگيري شرياني

 

 

 

 

تامپون قدامي بيني

 

 

 

 

گذاشتن سوند مثانه

 

 

 

 

ارزیابی بیمار خوش حال و بدحال

 

 

 

 

NGT

 

 

 

 

تهويه مكانيكي با آمبوبگ و ماسك

 

 

 

 

تكنيك هاي پايه اي اداره راه هوايي

 

 

 

 

رگ گيري محيطي و خونگيري وريدي

 

 

 

 

مانيتورينگ قلبي بيماران وECG گرفتن

 

 

 

 

بستن كولار گردني و بيحرکتی ستون مهره ها

 

 

 

 

تفسیر CXR

 

 

 

 

تفسیر ABG

 

 

 

 

تفسیر ECG

 

 

 

 

 

2.   بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس اورژانس (توسط کارورز تکمیل شود. )

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

 

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

بلی

خیر

بلی

خیر

مایع درمانی خوراکی و وریدی

 

 

 

برخورد با آسم

 

 

 

ترياژ بيماران

 

 

 

برخورد با بيمار مسموم

 

 

 

برخورد با تشنج در اورژانس

 

 

 

برخورد کلی با بیماران دچار افت سطح هوشیاری

 

 

 

برخورد با بیمار بادیسترس تنفسی

 

 

 

برخورد با بیماران ترو مایی

 

 

 

برخورد باAcute Abdomen در اورژانس

 

 

 

برخورد با بیمار دچار شوک در اورژانس

 

 

 

ارزيابي، احياء تثبيت، تشخيص و مراقبت از بیماران اورژانس

 

 

 

 

برخورد با اسهال، استفراغ (گاستروآنتریت)

 

 

 

 

 

توسط اتند تکمیل گردد .

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد

 

 

 

 

 

بیمارستان مفید  بخش / درمانگاه

مهارت های اختصاصی  سرویس روماتولوژی(این جدول توسط کارورز تکمیل شود. )

عنوان مهارت

تعداد

توضیحات

مشاهده

مشارکت

مستقل

ارزیابی قدرت عضلات

 

 

 

 

نحوه پونکسیون مفاصل بزرگ و تفسیر مایع مفصلی

 

 

 

 

تفسیر تست های روماتیسمی شایع

 

 

 

 

معاینه کامل فیزیکی مفاصل (بزرگ، متوسط و کوچک)

 

 

 

 

 

 

 1. بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس روماتولوژی(توسط کارورز تکمیل شود. )

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

بلی

خیر

برخورد  با لنگش

 

 

 

برخورد با دردهای عضلانی اسکلتی

 

 

 

بیماری سرم و شبه سرم

 

 

 

آرتریت های چند مفصلی و تک مفصلی مزمن و JIA

 

 

 

کاوازاکی- هنوخ شونلاین (وسکولیت های شایع)

 

 

 

برخورد با آرتریت تک مفصلی  حاد

 

 

 

 

 

 

 

توسط اتند محترم تکمیل گردد .

 

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمارستان مفید ( 2 هفته )

 1. مهارت های اختصاصی  سرویس گوارش(توسط کارورز تکمیل شود. )

عنوان مهارت

تعداد

توضیحات

مشاهده

مشارکت

مستقل وتحت نظر

پاراسنتز مایع شکم

 

 

 

 

معاینه صحیح توشه رکتال

 

 

 

 

گذاشتنNG tube – شستشوی معده

 

 

 

 

 

 

 1. بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس گوارش(توسط کارورز تکمیل شود. )

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

بلی

خیر

شکم حاد-انسداد روده-پارگی روده-پریتونیت-پانکراتیت

 

 

 

استفراغ حاد

 

 

 

گاستروانتریت و اسهال حاد و مایع درمانی

 

 

 

ریفلاکس و گاستریت (درمانگاه)

 

 

 

اسهال مزمن

 

 

 

درد شکم عملکردی و مزمن (درمانگاه)

 

 

 

نارسایی حاد کبدی و انسفالوپاتی

 

 

 

خونریزی گوارشی فوقانی و تحتانی (اورژانس)

 

 

 

یبوست مزمن عملکردی و ارگانیک

 

 

 

یرقان غیر مستقیم و کلستاز نوزادی

 

 

 

مسمومیت و بلع مواد شیمیایی و جسم خارجی (اورژانس)

 

 

 

نیازهای تغذیه ای کودکان بر اساس سن

 

 

 

سوء جذب / cystic fibrosis

 

 

 

چاقی کودکان (درمانگاه گوارش و تغذیه و غدد)

 

 

 

سوء تغذیه

 

 

 

بیماریهای التهابی روده

 

 

 

سیروز کبدی و آسیت

 

 

 

 

 

توسط اتند تکمیل گردد .

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد

 

 

 

 

بیمارستان مفید ( 1 هفته )

 1. مهارت های اختصاصی  سرویس نفرولوژی(توسط کارورز تکمیل شود. )

عنوان مهارت

تعداد

توضیحات

مشاهده

مشارکت

مستقل

تفسیر گاز خون

 

 

 

 

تفسیر آزمایش ادرار

 

 

 

 

کاتترایزاسیون ادراری

 

 

 

 

محاسبه و ثبت GFRبیمار

 

 

 

 

گرفتن قد و وزن و دور سر و استفاده از منحنی رشد

 

 

 

 

تفسیر اختلالات الکترولیتی و درمان سریع این اختلالات

 

 

 

 

گرفتن دقیق فشار خون واستفاده ازمنحنی فشارخون کودکان

 

 

 

 

 

 

 1. بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس نفرولوژی(توسط کارورز تکمیل شود. )

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

بلی

خیر

هماچوری

 

 

 

پروتئینوری

 

 

 

هیپرتانسیون

 

 

 

عفونت ادراری

 

 

 

ریفلاکس ادراری

 

 

 

سندروم نفروتیک

 

 

 

سندروم نفریتیک

 

 

 

نارسای کلیه حاد

 

 

 

نارسایی کلیه مزمن

 

 

 

 

 

توسط اتند تکمیل گردد .

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمارستان مفید بخش / درمانگاه

 1. مهارت های اختصاصی  سرویس غدد(توسط کارورز تکمیل شود. )

عنوان مهارت

تعداد

توضیحات

مشاهده

مشارکت

مستقل

تفسیرTFT

 

 

 

 

تفسیرVBG

 

 

 

 

استفاده از گلوکومتر

 

 

 

 

آشنایی با نحوه کشیدن و تزریق انسولین

 

 

 

 

آشنایی با نشانه های ریکتز در گرافی

 

 

 

 

آشنایی با سن استخوانی و اطلس گرئولیچ پایل

 

 

 

 

تفسیر اختلالات محور کلسیم و فسفر  و منیزیم

 

 

 

 

 

 

 1. بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس غدد(توسط کارورز تکمیل شود. )

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

بلی

خیر

DKA

 

 

 

هیپوکلسمی

 

 

 

هیپوگلیسمی

 

 

 

بلوغ زودرس

 

 

 

هیپرتیروئیدی

 

 

 

برخورد با بیمار چاق

 

 

 

هیپوتیروئیدی (تشخیص و درمان)

 

 

 

اداره دیابت نوع یک و آموزش خانواده

 

 

 

نارسایی ادرنال تشخیص و درمان کریز

 

 

 

آشنایی با تظاهرات بیماری های متابولیک

 

 

 

کوتاهی قد و اختلال رشد و آشنایی با منحنی رشد و تفسیر آن

 

 

 

 

 

 

توسط اتند تکمیل گردد .

 

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد

 

 

 

 

 

بیمارستان مفید  بخش / درمانگاه

 1. مهارت های اختصاصی  سرویس ریـه(توسط کارورز تکمیل شود. )

عنوان مهارت

تعداد

توضیحات

مشاهده

مشارکت

مستقل

تفسیرPFT

 

 

 

 

تفسیرABG

 

 

 

 

تفسیرCXRay

 

 

 

 

گرفتن شیره معده

 

 

 

 

آموزشی استفاده از آسان نفس به بیمار

 

 

 

 

 

 

 1. بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس ریـه(توسط کارورز تکمیل شود. )

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

بلی

خیر

CF

 

 

 

کروپ

 

 

 

جسم خارجی

 

 

 

برونشیولیت

 

 

 

پنوموتراکس

 

 

 

پلورال افیوژن

 

 

 

بروز استرویدور

 

 

 

برخورد با دیسترس تنفسی

 

 

 

پنومونی

 

 

 

سرفه حاد و مزمن

 

 

 

آسم

 

 

 

برخورد با خس خس سینه

 

 

 

 

 

 

توسط اتند تکمیل گردد .

 

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد

 

 

 

 

 

 

بیمارستان مفید درمانگاه

 1. مهارت های اختصاصی  سرویس آسم و آلرژی(توسط کارورز تکمیل شود. )

 

عنوان مهارت

تعداد

توضیحات

مشاهده

مشارکت

مستقل

کار با نبولایزر

 

 

 

 

ارزیابی شدت حمله آسم

 

 

 

 

کار با پیک فلومتر

 

 

 

 

ارزیابی تشخیص و درمان دراز مدت بیمار مبتلا به آسم

 

 

 

 

کار با آسان نفس و آموزش بیماران آسمی

 

 

 

 

 

 

 1. بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی سرویس آسم و آلرژی(توسط کارورز تکمیل شود. )

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

بلی

خیر

آسم

 

 

 

آنافیلاکسی

 

 

 

تشخیص و ارزیابی بیماران مشکوک به نقص ایمنی

 

 

 

 

 

 

 

توسط اتند تکمیل گردد .

 

 

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. مهارت های اختصاصی درمانگاه تراب(توسط کارورز تکمیل شود. )

عنوان مهارت

تعداد

توضیحات

مشاهده

مشارکت

مستقل

تفسیر U/A

 

 

 

 

تفسیر CBC

 

 

 

 

اندازه گیری قد

 

 

 

 

اندازه گیری دور سر

 

 

 

 

اندازه گیری تب

 

 

 

 

اندازه گیری وزن

 

 

 

 

انجام و تفسیر PPD

 

 

 

 

معاینه گوش و حلق کودک

 

 

 

 

آموزش شیردهی صحیح به نوزاد

 

 

 

 

نحوه تجویز هر یک از واکسن ها

 

 

 

 

بکارگیری صحیح ترازو، متر یا قدسنج

 

 

 

 

اندازه گیری اندکس رشد و نمو کودک سالم

 

 

 

 

آشنایی وتفسیرنمودار رشدکودک سالم، ثبت اندکسهای رشدی کودک

 

 

 

 

 

2. بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی درمانگاه تراب (توسط کارورز تکمیل شود. )

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

 

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

بلی

خیر

بلی

خیر

یبوست

 

 

 

درد شکم

 

 

 

گاستروانتریت

 

 

 

شناسایی عوارض واکسیناسیون و موارد منع تجویز واکسن

 

 

 

فارنژیت باکتریال

 

 

 

مدیریت زردی نوزدان

 

 

 

Common Cold

 

 

 

مدیریت بیقراری نوزادان

 

 

 

عفونت تنفسی فوقانی

 

 

 

برخورد با کودک تب دار

 

 

 

عفونت تنفسی تحتانی

 

 

 

بیماری های بثوری کودکان

 

 

 

تشخیص ومدیریت عفونت ادراری

 

 

 

برخورد با کودک مبتلا به یبوست

 

 

 

اصول برخورد با کودکان و والدین

 

 

 

مدیریت برخوردبا اختلال رشد و تغذیه

 

 

 

اصول آموزش شیردهی به مادران

 

 

 

 

 

 

 

 

معاینه عصبی رشد و تکامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسط اتند تکمیل گردد .

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد

 

 

 

 

بیمارستان مفید (درمانگاه )

مهارت های اختصاصی  سرویس هماتولوژی و انکولوژی(توسط کارورز تکمیل شود. )

عنوان مهارت

تعداد

توضیحات

مشاهده

مشارکت

مستقل

شماره پرونده

تفسیر CBC

 

 

 

 

 

تفسیر هموگلوبین الکتروفورز و تشخیص تالاسمی ها

 

 

 

 

 

 

 

 1. بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی بخش هماتولوژی و آنکولوژی  (توسط کارورز تکمیل شود. )

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

بلی

خیر

آشنایی با تزریق خون و فرآورده ها

 

 

 

علائم اولیه بدخیمی ها ( ALL، لنفوم ، نوروبلاستوم و ... )

 

 

 

مدیریت و تشخیص افتراقی آنمی( آنمی فقرآهن –تشخیص افتراقی آنمی هیپوکروم میکروسیتیک)

 

 

 

بزرگی کبد و طحال ( اسپلنومگالی )

 

 

 

بیماری های خونریزی دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 

توسط اتند تکمیل گردد .

 

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمارستان مفید ( درمانگاه )

مهارت های اختصاصی  سرویس اعصاب(توسط کارورز تکمیل شود. )

 

بیماری / تظاهرات

تعداد بیمار مشاهده شده

 

مشارکت

 

مستقل

آیا در سرویس، آموزش داده شده است؟

بلی

خیر

تفسیر LP

 

 

 

 

 

تفسیر CTدر حد کارورزی

 

 

 

 

 

معاینه عصبی کامل

 

 

 

 

 

تشخیص  ادم اپتیک

 

 

 

 

 

 

بیماری ها/ تظاهرات اختصاصی بخش اعصاب  (توسط کارورز تکمیل شود. )

 

بیماری

تعداد

توضیحات

مشاهده

مشارکت

مستقل

شماره پرونده

کاهش سطح هوشیاری

 

 

 

 

 

تشنج استاتوس

 

 

 

 

 

سندرم تشنج شایع

 

 

 

 

 

تب و تشنج

 

 

 

 

 

آتاکسی حاد

 

 

 

 

 

فلج شل حاد

 

 

 

 

 

سر درد

 

 

 

 

 

میکروسفال و ماکرو سفال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توسط اتند تکمیل گردد .

 

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به حروف

نمره ارزیابی پایان دوره سرویس به عدد

 

 

 

 

 

    

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.